Χάρτης Λαϊκών Αγορών
Θεσσαλονίκης

 

 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τη δεκαετία του 1960 αρχίζουν να λειτουργούν οι πρώτες Λαϊκές Αγορές στην Θεσσαλονίκη κυρίως με πρωτοβουλία κάποιων μικροπωλητών.

Το έτος 1979 υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εμπορίου έγγραφο-πρόταση της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης για Σύνταξη Επιτροπής Διοίκησης Λαϊκών Αγορών.

Το Υπουργείο Εμπορίου με το αριθμ. Α2-10678/17-8-1979 έγγραφο συμφωνεί για τη σύσταση και σύνθεση της Επιτροπής Διοίκησης Λαϊκών Αγορών με συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων και με την προϋπόθεση ότι οι αρμοδιότητες θα είναι γνωμοδοτικές. Η αποφασιστική αρμοδιότητα δόθηκε στο Νομάρχη.

Στην Διεύθυνση Εμπορίου Νομού Θεσσαλονίκης με την αριθμ. 7320/5-5-1980 Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης συστάθηκε η Επιτροπή Διοίκησης Λαϊκών Αγορών και καθορίστηκε η σύνθεσή της καθώς και οι αρμοδιότητες αυτής σε ότι αφορά τις λειτουργίες των Λαϊκών Αγορών με απλό γνωμοδοτικό χαρακτήρα.

Με την ΕΜ 14506/12-10-1984 Απόφαση καθορίστηκαν οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών στο Νομό Θεσσαλονίκης και επανακαθορίστηκαν οι γνωμοδοτικές αρμοδιότητες.

Στο Προεδρικό Διάταγμα 236/23-7-1990 άρθρο 9 «Οργάνωση υπηρεσιών Εμπορίου των Νομαρχιών», στις αρμοδιότητες της 2ης Διεύθυνσης Εμπορίου και του Τμήματος Προστασίας Καταναλωτή συμπεριλήφθηκε η αρμοδιότητα θεμάτων των Λαϊκών Αγορών.

Με το Νόμο 3190/30-10-2003 άρθρο 8 ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης  εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Με την υπ. αριθμ. Α2-228/2-2-2004 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 204/Β'/4-2-2004) ορίστηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και με την υπ. αριθμ. Α2-3531/10-1-2006 Υπουργική Απόφαση το σημερινό Δοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία.

Η οργάνωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης προβλέπεται με τις διατάξεις του  Π.Δ. 85/2004/ΦΕΚ 66/Α΄2-3-2004.

Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης άρχισαν να στελεχώνονται σταδιακά από τον Μάρτιο του 2005 με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης μεριμνά:

 • Για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία 50 Λαϊκών Αγορών εντός πόλεως και 30 Λαϊκών Αγορών σε Δήμους της Περιφέρειας του Νομού Θεσσαλονίκης.
 • Την εξυπηρέτηση 3.000 περίπου πωλητών Λαϊκών Αγορών (παραγωγών-επαγγελματιών).
 • Εξυπηρέτηση των κατοίκων-καταναλωτών  σε όλες τις περιοχές.

  Οι Λαϊκές Αγορές σήμερα είναι ένας καταξιωμένος θεσμός στη συνείδηση του καταναλωτή και τόσο η Διοίκηση του Οργανισμού όσο και οι υπάλληλοι εργάζονται καθημερινά για την αναβάθμιση της σχέσης πωλητή Λαϊκών Αγορών και καταναλωτή, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, Δήμους, Αστυνομία, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Σωματεία Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

  email: info@olath.gr

 •  

  Go to Top of page

   

   

   

  Copyright 2014 Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης